Jäta vahele avatud kursused

Avatud kursused

 • X kursus. Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine II

  Self enrolment
 • IX kursus. Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine

  Self enrolment
 • Valikkursus „Õigekeel“

  Riigieksamiks ettevalmistav kursus on õigekirjaoskuse parandamiseks.Kursus toimub 12. klassis.

  Õpitulemused

  Kursuse lõpetamisel õpilane:
  • valdab eesti kirjakeelt;
  • väärtustab korrektset keelekasutust;
  • teab emakeele sõnavara ja grammatikavahendite stiiliväärtust;
  • oskab valida väljendusvahendeid vastavalt eesmärgile ja suhtlusolukorrale;
  • oskab kasutada õigekeelsusallikaid. 

 • Kursuse õpitulemused

  Kursuse lõpul õpilane: 

  selgitab kirjanduse ja ühiskonna omavahelisi suhteid, nimetades kirjandusteose sündi ja vastuvõttu mõjutavaid tegureid; 
  määrab vähemalt kahe kursuses käsitletud autori ja nende teoste koha ajastus, rühmituses või rahvuskirjanduses;  toob loetud tekstile/-katkendile tuginedes näiteid ühiskonnaolude ja inimese kujutamise kohta, arutleb selle teema ja probleemide ning eetiliste ja esteetiliste väärtuste üle; 
   analüüsib kirjandusteost ühest 20. sajandi mõttevoolust lähtudes ning leiab tekstist vastava vaatepunkti kajastusi nii teemade, probleemide kui ka ideede tasandil; 
   on lugenud kirjandus- ja kultuuriloolist esseistikat, kirjutab ilukirjandusteose põhjal essee;
   on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm terviklikku proosa- või draamateost ning ühe eesti autori luuletuskogu. 
 • VIII kursus. Stereomeetria

  Self enrolment
 • Mikro- ja megamaailma füüsika

  Self enrolment
 • Elektromagnetism

  Self enrolment
 • Praktiline eesti keel III 12.klass V kursus eesti keel

  Guest accessSelf enrolment
 • VII kursus. Planimeetria. Integraal

  Self enrolment
 • "Uuem kirjandus" 12.klass kirjandus V kursus

  Guest accessSelf enrolment
 • Gümnaasiumi IV kursus „Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel.

  Self enrolment
 • VI kursus. Funktsioonid II

  Self enrolment
 • "Kirjandus antiigist kuni 19.sajandini"  II kursus kirjandus

  Guest access
 • "Praktiline eesti keel I" 10-e II kursus eesti keel

  Guest access
 • Õppima õppimise õppeaine eesmärgiks on tutvustada erinevaid õpistiile, strateegiaid; õpetada praktiliselt toime tulema konfliktidega, selgitada erinevaid mõisteid (mälu, viha, sotsiaalne toimetulek).

  Self enrolment
 • V kursus. Funktsioonid I

  Self enrolment
 • IV kursus. Tõenäosusteooria ja statistika

  Self enrolment
 • III kursus. Vektor tasandil. Joone võrrand

  Self enrolment
 • Ajalooõpetuse gümnaasiumi  VI kursus „Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm”


  Self enrolment
 • Anorgaaniliste ainete omadused ja rakendused.

  Self enrolment
 • Ühiskonnaõpetuse II kursus, 12 klass "Majandus ja maailmapoliitika".


  Guest accessSelf enrolment
 • Gümnaasiumi II kursus „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)”

  Self enrolment
 • Karbonüülühendid. Süsivesikud. Karboksüülhapped. Estrid. Rasvad. Valgud.

  Self enrolment
 • II kursus. Trigonomeetria I

  Self enrolment
 • I kursus „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika“

  Self enrolment
 • Ühiskond ja selle areng . Demokraatliku ühiskonna valitsemine

  Self enrolment
 • Sissejuhatus gümnaasiumi keemiasse.

  Self enrolment
 • Gümnaasiumi V kursus „Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel”


  Self enrolment
 • Günmaasiumi I kursus "Üldajalugu"(antiikaeg, keskaeg, uusaeg)

  Guest accessSelf enrolment
 • Kursus on loodud kooli tugisüsteemide ja kirjalike tööde vormistamise tutvustamiseks.

  Self enrolment
 • Kursus hõlmab teises hindelises töös "Organismide areng" sisalduvaid teemasid:
  1. viljastunud munarakust sünnituseni;
  2. sugulisel teel levivad nakkused;
  3. sugulisel teel levivate nakkuste ja soovimatu raseduse vältimine;
  4. selgroogsete loomade lootejärgsed arenguetapid;
  5. inimese areng lõppeb surmaga.

  Kursusel kasutatakse õpikut "Bioloogia gümnaasiumile 2". 

  Self enrolment
 • Kursus "Praktiline eesti keel II"

  Õpitulemused

  Kursuse lõpetamisel õpilane:
  1) annab paindlikult ja olukorra järgi edasi oma tundeid, mõtteid ja hinnanguid niihästi isiklikus, avalikus kui ka ametlikus suhtluses, nii suuliselt, kirjalikult kui ka elektrooniliselt;
  2) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning suudab kaitsta oma seisukohti eakohastes aruteludes koolis;
  3) suudab kaasa mõelda avalikule esinemisele ning esitada ettekandjale küsimusi;
  4) suudab eri liiki meediatekste kriitiliselt hinnata ning eri allikatest pärineva info ja arutluskäikude põhjal tasakaalustatud kokkuvõtet teha;
  5) suudab kirjutada arvamuslugu, retsensiooni ja pressiteadet ning koostada koosoleku memo ja tegevuskava;
  6) suudab mitme aimeallika põhjal kirjutada referatiivset teksti, vältides plagiaati;
  7) on arendanud oma elektroonilise infootsingu oskust ning suudab kasutada paindlikke infootsingu strateegiaid;
  8) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust.

  Guest accessSelf enrolment
 • Kursus "20. sajandi kirjandus"

  Õpitulemused
  Kursuse lõpul õpilane:

  1. nimetab  20.saj eesti kirjanduse tähtsamaid perioode, kirjanduslikke rühmitusi, olulisemaid autoreid ja nende teoseid;
  2. seostab eesti kirjanduslugu Euroopa kirjanduse perioodide, voolude ja suundadega,
  3. võrdleb poeetikaanalüüsile tuginedes kahte vabalt valitud kirjandusteost, tuues esile ühiseid ja eriomaseid jooni;
  4. mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
  5. on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, tunneb teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.
  Guest accessSelf enrolment
 • Psühholoogia kursuse eesmärk:

  Tutvustada üldpsühholoogia kursust ja anda ülevaade üldpsühholoogia erinevatest teemadest.

  Self enrolment
 • KUNST JA VISUAALKULTUUR 20.ja 21.SAJANDIL ( 11.klass = gümnaasiumi II kursus )

  II kursuse eesmärgiks on anda ülevaade kunstiloomingust  alates barokkstiilist kuni kaasaja arhitektuuri ning Pablo Picasso loominguni.

  Guest access
 • KUNST JA KUNSTIAJALUGU ( 10.klass = gümnaasiumi I kursus )

  I kursuse eesmärgiks on tutvustada inimkonna kunstiloomingut, alustades kiviaja koopamaalidest ning lõpetades renessansiajastu suurmeistrite loominguga, arvestades kunsti ja muusika kooskõla.

  NB! e - klassi õpilased, kes on pidevalt tööl, elavad välismaal, erinevatel  põhjustel  kooli tulla ei saa !

  Teile on arvestuslike kontrolltööde lingid, kuhu võite  vastused failina üles laadida. Kuna selline kaugvastamine ei anna ülevaadet sellest, kas vastati ilma abimaterjalideta, on maksimumtulemuseks hinne  „ hea ", koolis vastates  „ väga hea ".


  Guest access
 • Vajalikud näpunäited uurimistöö vormistamiseks.

  Self enrolment
 • Sissejuhatus orgaanilisse keemiasse. Küllastunud ja küllastumata süsivesinikud.

  Self enrolment
 • Uudistefoorumis leiad  RTG uurimistööde juhendi, see on töö vormistamisel hädavajalik!

  Kursus  "Uurimistöö alused"

  Õpitulemused

  Gümnaasiumi õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust.
  Kursuse lõpul õpilane:
  1) tunneb uurimistöö koostamise metoodikat ning teeb uurimistöö iseseisvalt;
  2) õpib suhtlema juhendajaga ning toime tulema konstruktiivse kriitikaga;
  3) orienteerub valitud ainevaldkonna lihtsamas ki
  rjanduses, leiab vajaliku info ja analüüsib
  seda kriitiliselt;
  4) tunneb peamisi uurimistööks vajalike lähteandmete kogumise meetodeid (vaatlus,
  eksperiment, küsitlus, kogemuste üldistamine jt);
  5) töötleb andmeid sobivate meetoditega (keskmiste arvutamine, korrelatsioon jt);
  6) analüüsib uurimistulemusi sobivate meetoditega (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees,
  üldistamine jt);
  7) vormistab uurimistöö teaduslikule uurimis
  tööle esitatud nõuete ning uurimistöö juhendi
  järgi;
  8) esitab ja kaitseb oma uurimistulemusi nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  9) oskab anda konstruktiivset tagasisidet kaasõpilase uurimistöö kohta.
  Guest accessSelf enrolment
 • Kursus „Kirjanduse põhiliigid ja žanrid“

  Õpitulemused
  Kursuse lõpul õpilane:

  1. eristab õppematerjalidele toetudes kirjanduse põhiliike ja žanre, analüüsib teoseid liigi- ja žanritunnuste põhjal;
  2. analüüsib romaani alaliike ning toob näiteid autorite ja teoste kohta;
  3. toob esile käsitletud teoste teema, probleemistiku ja ideestiku, analüüsib tegelasi ja nende suhteid, loob seoseid nüüdisajaga ning tsiteerib ja refereerib oma väidete kinnitamiseks teksti;
  4. nimetab luuleteksti žanri, teema ja põhimotiivid, sõnastab selle mõtte ning analüüsib keele- ja kujundikasutust;
  5. eristab näitekirjanduse põhižanre ja nende alaliike, arutleb näidendis käsitletud teemade ja probleemide üle ning analüüsib tegelaste suhteid;
  6. selgitab ja kasutab praktikas peamisi tekstianalüüsis vajalikke mõisteid ja kujundeid ning analüüsib ilukirjanduslikku keelt ja stiili;
  7. on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost ning ühe eesti autori luuletuskogu.
  Guest accessSelf enrolment
 • Self enrolment
 • RAHVUSLIKKUS MUUSIKAS ( 11.klass = gümnaasiumi II kursus )

  20. ja 21. SAJANDI MUUSIKA ( 12.klass = gümnaasiumi III kursus )

  II kursuse eesmärgiks on tutvustada romantismiajastu kultuuriloolist tausta, muusikalisi väljendusvahendeid, ajastu heliloojaid ja muusikažanreid ning anda ülevaade muusikaelust Eestis alates vanemast muusikapärandist kuni laulupidude traditsiooni tekkimiseni .

  III kursuse eesmärgiks on tutvustada eesti heliloojaid ja nende loomingut alates professionaalse muusikakultuuri kujunemisest kuni tänapäevani ning anda ülevaade 20. ja 21. sajandi muusikastiilidest ja suundadest.

  1. Kursus "Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine"

  Õpitulemused

  1. on tuttav käsitletud kirjanike loomingulooga, mõistab nende loomingu tähtsust kultuuri- ja kirjandusloos ning iseloomustab autorite stiili;
  2. analüüsib ja tõlgendab loetud proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni;
  3. analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab teema ning põhimotiivid, iseloomustab vaatepunkti, kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi ja salmilisust, kirjeldab meeleolu ning sõnastab mõtte;
  4. hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid väärtusi, märkab teostes peituvaid eetilisi ja esteetilisi väärtusi, suhestab oma ja kirjandusteose väärtuste maailma, põhjendab oma kirjanduslikke eelistusi ja lugemiskogemusi;
  5. on läbi lugenud ja analüüsinud ettenähtud proosateosed, luulevalimikud ning seonduvad kirjanduslikud artiklid.
  Self enrolment
 • I kursus.  Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused

  Self enrolment
 • Kursus „Keel ja ühiskond“

  Õpitulemused
  Kursuse lõpetamisel õpilane:
  mõistab keele rolli, funktsioone ja tähendust ühiskonnas;
  tunneb eesti keele erijooni teiste keeltega võrreldes;
  mõistab allkeelte ja keele varieerumise olemust;
  tunneb suulise ja kirjaliku keele norme ning etiketti;
  oskab eakohasel tasemel analüüsida ajastuomaseid keelenähtusi.

  Self enrolment
 • Gümnaasiumi III kursus „Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni)


  Self enrolment
 • UUSAEGSE HELIKEELE KUJUNEMINE ( 10.klass = gümnaasiumi I kursus )

  I kursuse eesmärgiks on tutvustada uusaegse helikeele kujunemist alustades Vanakreeka muusikast ning lõpetades Viini klassikute loominguga.

  NB! e - klassi õpilased, kes on pidevalt tööl, elavad välismaal, kellel erinevatel põhjustel kooli tulla ei ole võimalik !

  Teile on arvestuslike kontrolltööde lingid, kuhu võite teooriaosa vastused failina üles laadida. Kuna selline kaugvastamine ei anna ülevaadet sellest, kas vastatakse ilma abimaterjalideta ning ei võimalda vastata muusika kuulamisosa, on kontrolltöö koondhinne  „ rahuldav " siis, kui kõik teooriaosad on vastatud hindele  „ hea ".


 • 1.Perekond

  2.Perekonna ajalugu

  3.Kooselu vormid

  4.Tänapäeva perekond Eestis

  Self enrolment
 • Tutvustada vene keele grammatikat, erinevaid lugemisteemasid, uusi sõnu.


Jäta vahele Kalender

Kalender

E T K N R L P
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30