Jäta vahele avatud kursused

Avatud kursused

 • Arvuhulgad, avaldised, võrrandid ja võrratused

  Guest access
 • Valikkursus „Õigekeel“

  Riigieksamiks ettevalmistav kursus on mõeldud neile, kes soovivad oma õigekirjaoskust lihvida. Kursus toimub 12. klassis.

  Õpitulemused

  Kursuse lõpetamisel õpilane:
  • valdab eesti kirjakeelt;
  • väärtustab korrektset keelekasutust;
  • teab emakeele sõnavara ja grammatikavahendite stiiliväärtust;
  • oskab valida väljendusvahendeid vastavalt eesmärgile ja suhtlusolukorrale;
  • oskab kasutada õigekeelsusallikaid. 

  Guest access
 • Kursuse õpitulemused

  Kursuse lõpul õpilane: 

  selgitab kirjanduse ja ühiskonna omavahelisi suhteid, nimetades kirjandusteose sündi ja vastuvõttu mõjutavaid tegureid; 
  määrab vähemalt kahe kursuses käsitletud autori ja nende teoste koha ajastus, rühmituses või rahvuskirjanduses;  toob loetud tekstile/-katkendile tuginedes näiteid ühiskonnaolude ja inimese kujutamise kohta, arutleb selle teema ja probleemide ning eetiliste ja esteetiliste väärtuste üle; 
   analüüsib kirjandusteost ühest 20. sajandi mõttevoolust lähtudes ning leiab tekstist vastava vaatepunkti kajastusi nii teemade, probleemide kui ka ideede tasandil; 
   on lugenud kirjandus- ja kultuuriloolist esseistikat, kirjutab ilukirjandusteose põhjal essee;
   on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm terviklikku proosa- või draamateost ning ühe eesti autori luuletuskogu. 
  Guest access
 • Ristkoordinaadid ruumis. Punkti koordinaadid. Kahe punkti vaheline kaugus. Kahe sirge vastastikused asendid ruumis. Nurk kahe sirge vahel. Sirge ja tasandi vastastikused asendid ruumis. Sirge ja tasandi vaheline nurk. Sirge ja tasandi ristseisu tunnus. Kahe tasandi vastastikused asendid ruumis. Kahe tasandi vaheline nurk. Prisma ja püramiid. Püstprisma ning korrapärase püramiidi täispindala ja ruumala. Silinder, koonus ja kera, nende täispindala ning ruumala. Näiteid ruumiliste kujundite lõikamise kohta tasandiga. Praktilise sisuga ülesanded hulktahukate (püstprisma ja püramiidi) ning pöördkehade kohta.

  Self enrolment
 • Mikro- ja megamaailma füüsika

  Guest access
 • Elektromagnetism

  Self enrolment
 • Praktiline eesti keel III 12.klass V kursus eesti keel

  Guest accessSelf enrolment
 • Geomeetrilised kujundid, trigonomeetria, algfunktsioon, kõvertrapets, määratud integraali järgi tasandilise kujundi pindala arvutamine

  Self enrolment
 • "Uuem kirjandus" 12.klass kirjandus V kursus

  Guest accessSelf enrolment
 • Gümnaasiumi IV kursus „Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel.

  Self enrolment
 • Aritmeetiline jada, geomeetriline jada,funktsiooni uurimine

  Guest access
 • "Kirjandus antiigist kuni 19.sajandini"  II kursus kirjandus

  Guest access
 • "Praktiline eesti keel I" 10-e II kursus eesti keel

  Guest access
 • Õppima õppimise õppeaine eesmärgiks on tutvustada erinevaid õpistiile, strateegiaid; õpetada praktiliselt toime tulema konfliktidega, selgitada erinevaid mõisteid (mälu, viha, sotsiaalne toimetulek).

  Self enrolment
 • Funktsioonid, nende graafikud. Eksponent-, logaritmvõrrand. Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine.

  Self enrolment
 • Tõenäosusteooria ja statistika

  Self enrolment
 • Punkti asukoha määramine tasandil. Kahe punkti vaheline kaugus. Vektori mõiste ja tähistamine. Vektorite võrdsus. Nullvektor, ühikvektor, vastandvektor, seotud vektor, vabavektor. Jõu kujutamine vektorina. Vektori koordinaadid. Vektori pikkus. Vektori korrutamine arvuga. Vektorite liitmine ja lahutamine (geomeetriliselt ja koordinaatkujul). Kahe vektori vaheline nurk. Kahe vektori skalaarkorrutis, selle rakendusi. Vektorite kollineaarsus ja ristseis. Sirge võrrand (tõusu ja algordinaadiga, kahe punktiga, punkti ja tõusuga määratud sirge). Kahe sirge vastastikused asendid tasandil. Nurk kahe sirge vahel. Parabooli võrrand. Ringjoone võrrand. Joonte lõikepunktide leidmine. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandist ning lineaarvõrrandist ja ruutvõrrandist koosnev võrrandisüsteem. Rakendussisuga ülesanded.

 • Ajalooõpetuse gümnaasiumi  VI kursus „Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm”


  Self enrolment
 • Anorgaaniliste ainete omadused ja rakendused.

  Guest accessSelf enrolment
 • Ühiskonnaõpetuse II kursus, 12 klass "Majandus ja maailmapoliitika".


  Guest accessSelf enrolment
 • Gümnaasiumi II kursus „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)”

  Guest accessSelf enrolment
 • Karbonüülühendid. Süsivesikud. Karboksüülhapped. Estrid. Rasvad. Valgud.

  Guest accessSelf enrolment
 • Mis tahes nurga siinus, koosinus ja tangens, graafikud, radiaan ja kraad, siinusteoreem, koosinusteoreem, ringjoone kaare pikkus ja sektori pindala.

  Self enrolment
 • I kursus „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika“

  Self enrolment
 • Ühiskond ja selle areng . Demokraatliku ühiskonna valitsemine

  Guest accessSelf enrolment
 • Sissejuhatus gümnaasiumi keemiasse.

  Guest accessSelf enrolment
 • Gümnaasiumi V kursus „Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel”


  Self enrolment
 • Günmaasiumi I kursus "Üldajalugu"(antiikaeg, keskaeg, uusaeg)

  Guest accessSelf enrolment
 • Kursus on loodud kooli tugisüsteemide ja kirjalike tööde vormistamise tutvustamiseks.

  Self enrolment
 • Kursus sisaldab järgnevaid teemasid:
  1. kliimat kujundavad astronoomilised ja geograafilised tegurid;
  2. inimtegevuse mõju atmosfäärile;
  3. Maa soojus- ja niiskusrežiim;
  4. ilmakaardid ja ilma prognoosimine;
  5. vee jaotumine Maal;
  6. hoovused, tõus ja mõõn;
  7. rannaprotsessid;
  8. põhja- ja pinnavesi;
  9. kordamisküsimused.

  Kursus lõppeb hindelise tööga.
   

  Guest accessSelf enrolment
 • Kursus hõlmab teises hindelises töös "Organismide areng" sisalduvaid teemasid:
  1. viljastunud munarakust sünnituseni;
  2. sugulisel teel levivad nakkused;
  3. sugulisel teel levivate nakkuste ja soovimatu raseduse vältimine;
  4. selgroogsete loomade lootejärgsed arenguetapid;
  5. inimese areng lõppeb surmaga.

  Kursusel kasutatakse õpikut "Bioloogia gümnaasiumile 2". 

  Guest accessSelf enrolment
 • Kursus "Praktiline eesti keel II"

  Õpitulemused

  Kursuse lõpetamisel õpilane:
  1) annab paindlikult ja olukorra järgi edasi oma tundeid, mõtteid ja hinnanguid niihästi isiklikus, avalikus kui ka ametlikus suhtluses, nii suuliselt, kirjalikult kui ka elektrooniliselt;
  2) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning suudab kaitsta oma seisukohti eakohastes aruteludes koolis;
  3) suudab kaasa mõelda avalikule esinemisele ning esitada ettekandjale küsimusi;
  4) suudab eri liiki meediatekste kriitiliselt hinnata ning eri allikatest pärineva info ja arutluskäikude põhjal tasakaalustatud kokkuvõtet teha;
  5) suudab kirjutada arvamuslugu, retsensiooni ja pressiteadet ning koostada koosoleku memo ja tegevuskava;
  6) suudab mitme aimeallika põhjal kirjutada referatiivset teksti, vältides plagiaati;
  7) on arendanud oma elektroonilise infootsingu oskust ning suudab kasutada paindlikke infootsingu strateegiaid;
  8) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust.

  Guest accessSelf enrolment
 • Kursus "20. sajandi kirjandus"

  Õpitulemused
  Kursuse lõpul õpilane:

  1. nimetab  20.saj eesti kirjanduse tähtsamaid perioode, kirjanduslikke rühmitusi, olulisemaid autoreid ja nende teoseid;
  2. seostab eesti kirjanduslugu Euroopa kirjanduse perioodide, voolude ja suundadega,
  3. võrdleb poeetikaanalüüsile tuginedes kahte vabalt valitud kirjandusteost, tuues esile ühiseid ja eriomaseid jooni;
  4. mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
  5. on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, tunneb teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.
  Guest accessSelf enrolment
 • Psühholoogia kursuse eesmärk:

  Tutvustada üldpsühholoogia kursust ja anda ülevaade üldpsühholoogia erinevatest teemadest.

  Guest accessSelf enrolment
 • KUNST JA VISUAALKULTUUR 20.ja 21.SAJANDIL (11.klass = gümnaasiumi II kursus)

  II kursuse eesmärgiks on anda ülevaade kunstiloomingust  alates barokkstiilist kuni kaasaja arhitektuuri ning Pablo Picasso loominguni.

  Guest access
 • KUNST JA KUNSTIAJALUGU ( 10.klass = gümnaasiumi I kursus )

  I kursuse eesmärgiks on tutvustada inimkonna kunstiloomingut, alustades kiviaja koopamaalidest ning lõpetades renessansiajastu suurmeistrite loominguga, arvestades kunsti ja muusika kooskõla.

  e - klassi õpilased, kes on pidevalt tööl, elavad välismaal või erinevatel  põhjustel üldse kooli tulla ei saa !

  Teile on arvestuslike kontrolltööde lingid, kus võite  vastused failina üles laadida. Kuna sellise kaugvastamise puhul puudub võimalus tuvastada, kas vastati iseseisvalt ja peast, on maksimumtulemuseks hinne  „ hea ", koolis vastates  „ väga hea ".


  Guest access
 • Vajalikud näpunäited uurimistöö vormistamiseks.

 • Sissejuhatus orgaanilisse keemiasse. Küllastunud ja küllastumata süsivesinikud.

  Guest accessSelf enrolment
 • Uudistefoorumis leiad  RTG uurimistööde juhendi, see on töö vormistamisel hädavajalik!

  Kursus  "Uurimistöö alused"

  Õpitulemused

  Gümnaasiumi õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust.
  Kursuse lõpul õpilane:
  1) tunneb uurimistöö koostamise metoodikat ning teeb uurimistöö iseseisvalt;
  2) õpib suhtlema juhendajaga ning toime tulema konstruktiivse kriitikaga;
  3) orienteerub valitud ainevaldkonna lihtsamas ki
  rjanduses, leiab vajaliku info ja analüüsib
  seda kriitiliselt;
  4) tunneb peamisi uurimistööks vajalike lähteandmete kogumise meetodeid (vaatlus,
  eksperiment, küsitlus, kogemuste üldistamine jt);
  5) töötleb andmeid sobivate meetoditega (keskmiste arvutamine, korrelatsioon jt);
  6) analüüsib uurimistulemusi sobivate meetoditega (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees,
  üldistamine jt);
  7) vormistab uurimistöö teaduslikule uurimis
  tööle esitatud nõuete ning uurimistöö juhendi
  järgi;
  8) esitab ja kaitseb oma uurimistulemusi nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  9) oskab anda konstruktiivset tagasisidet kaasõpilase uurimistöö kohta.
  Guest accessSelf enrolment
 • Kursus „Kirjanduse põhiliigid ja žanrid“

  Õpitulemused
  Kursuse lõpul õpilane:

  1. eristab õppematerjalidele toetudes kirjanduse põhiliike ja žanre, analüüsib teoseid liigi- ja žanritunnuste põhjal;
  2. analüüsib romaani alaliike ning toob näiteid autorite ja teoste kohta;
  3. toob esile käsitletud teoste teema, probleemistiku ja ideestiku, analüüsib tegelasi ja nende suhteid, loob seoseid nüüdisajaga ning tsiteerib ja refereerib oma väidete kinnitamiseks teksti;
  4. nimetab luuleteksti žanri, teema ja põhimotiivid, sõnastab selle mõtte ning analüüsib keele- ja kujundikasutust;
  5. eristab näitekirjanduse põhižanre ja nende alaliike, arutleb näidendis käsitletud teemade ja probleemide üle ning analüüsib tegelaste suhteid;
  6. selgitab ja kasutab praktikas peamisi tekstianalüüsis vajalikke mõisteid ja kujundeid ning analüüsib ilukirjanduslikku keelt ja stiili;
  7. on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost ning ühe eesti autori luuletuskogu.
  Guest accessSelf enrolment
 • Self enrolment
 • RAHVUSLIKKUS MUUSIKAS ( 11.klass = gümnaasiumi II kursus )

  20. ja 21. SAJANDI MUUSIKA ( 12.klass = gümnaasiumi III kursus )

  II kursuse eesmärgiks on tutvustada romantismiajastu kultuuriloolist tausta, muusikalisi väljendusvahendeid, ajastu heliloojaid ja muusikažanreid ning anda ülevaade muusikaelust Eestis alates vanemast muusikapärandist kuni laulupidude traditsiooni tekkimiseni .

  III kursuse eesmärgiks on tutvustada eesti heliloojaid ja nende loomingut alates professionaalse muusikakultuuri kujunemisest kuni tänapäevani ning anda ülevaade 20. ja 21. sajandi muusikastiilidest ja suundadest.

 • English for Form 10, "People& Places"

  Kontaktundi toetavad materjalid.

  Self enrolment
  1. Kursus "Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine"

  Õpitulemused

  1. on tuttav käsitletud kirjanike loomingulooga, mõistab nende loomingu tähtsust kultuuri- ja kirjandusloos ning iseloomustab autorite stiili;
  2. analüüsib ja tõlgendab loetud proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni;
  3. analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab teema ning põhimotiivid, iseloomustab vaatepunkti, kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi ja salmilisust, kirjeldab meeleolu ning sõnastab mõtte;
  4. hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid väärtusi, märkab teostes peituvaid eetilisi ja esteetilisi väärtusi, suhestab oma ja kirjandusteose väärtuste maailma, põhjendab oma kirjanduslikke eelistusi ja lugemiskogemusi;
  5. on läbi lugenud ja analüüsinud ettenähtud proosateosed, luulevalimikud ning seonduvad kirjanduslikud artiklid.
  Self enrolment
 • Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid.

  Self enrolment
 • Kursus „Keel ja ühiskond“

  Õpitulemused
  Kursuse lõpetamisel õpilane:
  mõistab keele rolli, funktsioone ja tähendust ühiskonnas;
  tunneb eesti keele erijooni teiste keeltega võrreldes;
  mõistab allkeelte ja keele varieerumise olemust;
  tunneb suulise ja kirjaliku keele norme ning etiketti;
  oskab eakohasel tasemel analüüsida ajastuomaseid keelenähtusi.

  Self enrolment
 • Gümnaasiumi III kursus „Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni)


  Self enrolment
 • UUSAEGSE HELIKEELE KUJUNEMINE ( 10.klass = gümnaasiumi I kursus )

  I kursuse eesmärgiks on tutvustada uusaegse helikeele kujunemist alustades Vanakreeka muusikast ning lõpetades Viini klassikute loominguga.

  e - klassi õpilased, kes on pidevalt tööl, töötavad välismaal või ei saa erinevatel põhjustel üldse kooli tulla !

  Teile on arvestuslike kontrolltööde lingid, kus võite teooriaosa vastused failina üles laadida. Kuna selline kaugvastamine ei anna ülevaadet sellest, kas vastatakse iseseisvalt ja peast ning ei võimalda vastata muusika kuulamisosa, on kontrolltöö koondhinne  „ rahuldav " siis, kui teooriaküsimused on vastatud hindele  „ hea ".


 • kunstiliigid

  ürgajakunst

  mesopotaamiakunst

  egiptusekunst

  kreekakunst

 • 1.Perekond

  2.Perekonna ajalugu

  3.Kooselu vormid

  4.Tänapäeva perekond Eestis

  Self enrolment
 • Tutvustada vene keele grammatikat, erinevaid lugemisteemasid, uusi sõnu.

 • trigonomeetrilised põhivõrrandid

  võrrandi sinx = m lahendamine -1 ≤ m ≤ 1

  võrrand cosx = m,

  võrrand tanx = m

 • keemia

  Guest accessSelf enrolment

Jäta vahele Kalender

Kalender

E T K N R L P
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
Täna esmaspäev, 19 veebruar 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28