Jäta vahele avatud kursused

Avatud kursused

 • Funktsioonid, nende graafikud. Eksponent-, logaritmvõrrand. Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine.

  Guest access
 • Kursus "Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine" 10-e I kursus kirjandus

 • Kursus „Keel ja ühiskond“ 10-e I kursus eesti keel

 • Kursuse lõpul õpilane:

  1) eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust;

  2) selgitab sündmuse tõenäosuse mõistet ning sõltumatute sündmuste korrutise ja välistavate sündmuste summa tähendust;

  3) selgitab faktoriaali, permutatsioonide ja binoomkordaja mõistet;

  4) selgitab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse arvkarakteristikute tähendust;

  5) selgitab valimi ja üldkogumi mõistet ning andmete süstematiseerimise ja statistilise otsustuse usaldatavuse tähendust;

  6) arvutab sündmuse tõenäosust ja rakendab seda lihtsamaid elulisi ülesandeid lahendades;

  7) arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikud ning teeb nendest järeldusi uuritava probleemi kohta;

  8) leiab valimi järgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna;

  9) kogub andmestikku ja analüüsib seda arvutil statistiliste vahenditega.

  Self enrolment
 • Ajalooõpetuse gümnaasiumi  VI kursus „Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm”


  Self enrolment
 • Anorgaaniliste ainete omadused ja rakendused.

  Guest accessSelf enrolment
 • Ühiskonnaõpetuse II kursus, 12 klass "Majandus ja maailmapoliitika".


  Guest accessSelf enrolment
 • Gümnaasiumi II kursus „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)”

  Guest accessSelf enrolment
 • Karbonüülühendid. Süsivesikud. Karboksüülhapped. Estrid. Rasvad. Valgud.

  Guest accessSelf enrolment
 • Kursuse lõpul õpilane:

  1) defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi;

  2) loeb trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid;

  3) teisendab kraadimõõdus antud nurga radiaanmõõtu ja vastupidi;

  4) teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi;

  5) rakendab kolmnurga pindala valemeid, siinus- ja koosinusteoreemi;

  6) lahendab kolmnurki, arvutab kolmnurga, rööpküliku ja hulknurga pindala, arvutab

  ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala;

  7) lahendab lihtsamaid rakendussisuga planimeetriaülesandeid.

  Self enrolment
 • I kursus „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika“

  Self enrolment
 • Ühiskond ja selle areng . Demokraatliku ühiskonna valitsemine

  Guest accessSelf enrolment
 • Sissejuhatus gümnaasiumi keemiasse.

  Guest accessSelf enrolment
 • Lühitutvustus, teemad, õpiväljundid, hindamine

  Guest accessSelf enrolment
 • Gümnaasiumi V kursus „Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel”


  Guest accessSelf enrolment
 • Günmaasiumi I kursus "Üldajalugu"(antiikaeg, keskaeg, uusaeg)

  Guest accessSelf enrolment
 • Kursus on loodud kooli tugisüsteemide ja kirjalike tööde vormistamise tutvustamiseks. E- kursus on tugi kontakttunnis käsitletud teemade kinnistamiseks ning enesekontrolli tegemiseks.
  Eesmärgid:
  •    omandab vajalikud teadmised õppetöös kasutatava e- keskkonna kohta;
  •    arendab oma oskuseid iseseisvate ülesannete lahendamisel;
  •    vormistab kirjalikud tööd vastavalt juhendile.
  Õpiväljundid:
  •    oskab kasutada Moodle ja E-Kooli keskkonda;
  •    teab kooli kirjalikes töödes juhendis kehtestatud nõudeid;
  •    leiab, lahendab ja vajadusel laeb üles erinevat tüüpi ülesandeid, Moodle keskkonnas.

  Hindamismeetodid: Mitteeristav hindamine

  Self enrolment
 • Kursus sisaldab järgnevaid teemasid:
  1. kliimat kujundavad astronoomilised ja geograafilised tegurid;
  2. inimtegevuse mõju atmosfäärile;
  3. Maa soojus- ja niiskusrežiim;
  4. ilmakaardid ja ilma prognoosimine;
  5. vee jaotumine Maal;
  6. hoovused, tõus ja mõõn;
  7. rannaprotsessid;
  8. põhja- ja pinnavesi;
  9. kordamisküsimused.

  Kursus lõppeb hindelise tööga.
   

  Guest accessSelf enrolment
 • Kursus hõlmab teises hindelises töös "Organismide areng" sisalduvaid teemasid:
  1. viljastunud munarakust sünnituseni;
  2. sugulisel teel levivad nakkused;
  3. sugulisel teel levivate nakkuste ja soovimatu raseduse vältimine;
  4. selgroogsete loomade lootejärgsed arenguetapid;
  5. inimese areng lõppeb surmaga.

  Kursusel kasutatakse õpikut "Bioloogia gümnaasiumile 2". 

  Guest accessSelf enrolment
 • Kursus "Praktiline eesti keel II"

  Õpitulemused

  Kursuse lõpetamisel õpilane:
  1) annab paindlikult ja olukorra järgi edasi oma tundeid, mõtteid ja hinnanguid niihästi isiklikus, avalikus kui ka ametlikus suhtluses, nii suuliselt, kirjalikult kui ka elektrooniliselt;
  2) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning suudab kaitsta oma seisukohti eakohastes aruteludes koolis;
  3) suudab kaasa mõelda avalikule esinemisele ning esitada ettekandjale küsimusi;
  4) suudab eri liiki meediatekste kriitiliselt hinnata ning eri allikatest pärineva info ja arutluskäikude põhjal tasakaalustatud kokkuvõtet teha;
  5) suudab kirjutada arvamuslugu, retsensiooni ja pressiteadet ning koostada koosoleku memo ja tegevuskava;
  6) suudab mitme aimeallika põhjal kirjutada referatiivset teksti, vältides plagiaati;
  7) on arendanud oma elektroonilise infootsingu oskust ning suudab kasutada paindlikke infootsingu strateegiaid;
  8) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust.

  Guest accessSelf enrolment
 • Kursus "20. sajandi kirjandus"

  Õpitulemused
  Kursuse lõpul õpilane:

  1. nimetab  20.saj eesti kirjanduse tähtsamaid perioode, kirjanduslikke rühmitusi, olulisemaid autoreid ja nende teoseid;
  2. seostab eesti kirjanduslugu Euroopa kirjanduse perioodide, voolude ja suundadega,
  3. võrdleb poeetikaanalüüsile tuginedes kahte vabalt valitud kirjandusteost, tuues esile ühiseid ja eriomaseid jooni;
  4. mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
  5. on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, tunneb teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.
  Guest accessSelf enrolment
 • Psühholoogia kursuse eesmärk:

  Tutvustada üldpsühholoogia kursust ja anda ülevaade üldpsühholoogia erinevatest teemadest.

  Guest accessSelf enrolment
 • KUNST JA VISUAALKULTUUR 20.ja 21.SAJANDIL

  II kursuse eesmärgiks on anda ülevaade kunstiloomingust  alates barokkstiilist kuni kaasaja arhitektuuri ning Pablo Picasso loominguni.

  Guest access
 • KUNST JA KUNSTIAJALUGU

  I kursuse eesmärgiks on tutvustada inimkonna kunstiloomingut, alustades kiviaja koopamaalidest ning lõpetades renessansiajastu suurmeistrite loominguga, arvestades kunsti ja muusika kooskõla.


  Guest access
 • Sissejuhatus orgaanilisse keemiasse. Küllastunud ja küllastumata süsivesinikud.

  Guest accessSelf enrolment
 • Uudistefoorumis leiad  RTG uurimistööde juhendi, see on töö vormistamisel hädavajalik!

  Kursus  "Uurimistöö alused"

  Õpitulemused

  Gümnaasiumi õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust.
  Kursuse lõpul õpilane:
  1) tunneb uurimistöö koostamise metoodikat ning teeb uurimistöö iseseisvalt;
  2) õpib suhtlema juhendajaga ning toime tulema konstruktiivse kriitikaga;
  3) orienteerub valitud ainevaldkonna lihtsamas ki
  rjanduses, leiab vajaliku info ja analüüsib
  seda kriitiliselt;
  4) tunneb peamisi uurimistööks vajalike lähteandmete kogumise meetodeid (vaatlus,
  eksperiment, küsitlus, kogemuste üldistamine jt);
  5) töötleb andmeid sobivate meetoditega (keskmiste arvutamine, korrelatsioon jt);
  6) analüüsib uurimistulemusi sobivate meetoditega (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees,
  üldistamine jt);
  7) vormistab uurimistöö teaduslikule uurimis
  tööle esitatud nõuete ning uurimistöö juhendi
  järgi;
  8) esitab ja kaitseb oma uurimistulemusi nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  9) oskab anda konstruktiivset tagasisidet kaasõpilase uurimistöö kohta.
  Guest accessSelf enrolment
 • Kursus „Kirjanduse põhiliigid ja žanrid“

  Õpitulemused
  Kursuse lõpul õpilane:

  1. eristab õppematerjalidele toetudes kirjanduse põhiliike ja žanre, analüüsib teoseid liigi- ja žanritunnuste põhjal;
  2. analüüsib romaani alaliike ning toob näiteid autorite ja teoste kohta;
  3. toob esile käsitletud teoste teema, probleemistiku ja ideestiku, analüüsib tegelasi ja nende suhteid, loob seoseid nüüdisajaga ning tsiteerib ja refereerib oma väidete kinnitamiseks teksti;
  4. nimetab luuleteksti žanri, teema ja põhimotiivid, sõnastab selle mõtte ning analüüsib keele- ja kujundikasutust;
  5. eristab näitekirjanduse põhižanre ja nende alaliike, arutleb näidendis käsitletud teemade ja probleemide üle ning analüüsib tegelaste suhteid;
  6. selgitab ja kasutab praktikas peamisi tekstianalüüsis vajalikke mõisteid ja kujundeid ning analüüsib ilukirjanduslikku keelt ja stiili;
  7. on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost ning ühe eesti autori luuletuskogu.
  Guest accessSelf enrolment
 • Valikkursus "Kultuurilugu"

  Õppematerjali on jagatud 35 tunniks. Iga teema läbitöötamiseks  on 2 nädalat.Teemadeks on Raplamaa, Viljandimaa, Võrumaa, Läänemaa, Hiiumaa, Lääne-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Valgamaa, Tartu, Ida-Virumaa, Saaremaa, Tallinn, Tartumaa, Harjumaa, Põlvamaa, Pärnumaa.

  Õppematerjal on üles ehitatud kronoloogilisel põhimõttel, struktureeritud Eesti ajaloo ainekava periodiseeringu alusel: esiaeg, keskaeg, varauusaeg, Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul, Eesti Vabariik 1918–1940, Eesti Teises maailmasõjas, Nõukogude aeg, iseseisvuse taastanud Eesti.

  Arvestuse saamiseks esitab õpilane kursuse lõpus referaadi ( 5 lk) ühest valitud maakonnast. Selle vormistamiseks on 5 tundi( 2 nädalat) Kasutab RTG uurimistööde vormistamise juhendit.

  Guest accessSelf enrolment
 • Self enrolment
 • Kursus " Kirjandus antiigist 19.sajandini"

  Õpitulemused

  Kursuse lõpul õpilane:
  1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust ja kirjandusvoole, nimetades nende ajapiirid ja tunnused, tähtsamad žanrid, teosed ning autorid;
  2) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid arenguperioode, olulisemaid autoreid ja kirjanduslikke rühmitusi;
  3) määrab eesti kirjanduse tekkeaja ning võrdleb selle kujunemist muu Euroopa kirjanduse arenguperioodidega;
  4) mõistab ning hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
  5) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, tundes teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.

  Self enrolment
 • Kursus "Praktiline eesti keel" I

  Õpitulemused

  Kursuse lõpetamisel õpilane:
  1) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjaliku arutleva teksti vormis;
  2) koostab levinumaid tarbetekste;
  3) oskab ühe alusteksti põhjal koostada referaati ja kokkuvõtet, vältides plagiaati;
  4) tunneb põhilisi elektroonilise infootsingu võimalusi ning kasutab neis leiduvat infot omatekstides;
  5) oskab kasutada elektroonilisi ja paberil sõnaraamatuid;
  6) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust.
  Self enrolment
 • RAHVUSLIKKUS MUUSIKAS ( II kursus )

  20. ja 21. SAJANDI MUUSIKA ( III kursus )

  II kursuse eesmärgiks on tutvustada romantismiajastu kultuuriloolist tausta, muusikalisi väljendusvahendeid, ajastu heliloojaid ja muusikažanreid ning anda ülevaade muusikaelust Eestis alates vanemast muusikapärandist kuni laulupidude traditsiooni tekkimiseni .

  III kursuse eesmärgika on tutvustada eesti heliloojaid ja nende loomingut alates professionaalse muusikakultuuri kujunemisest kuni tänapäevani ning anda ülevaade 20. ja 21. sajandi muusikastiilidest ja suundadest.

 • English for Form 10, "People& Places"

  Kontaktundi toetavad materjalid.

  Self enrolment
  1. Kursus "Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine"

  Õpitulemused

  1. on tuttav käsitletud kirjanike loomingulooga, mõistab nende loomingu tähtsust kultuuri- ja kirjandusloos ning iseloomustab autorite stiili;
  2. analüüsib ja tõlgendab loetud proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni;
  3. analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab teema ning põhimotiivid, iseloomustab vaatepunkti, kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi ja salmilisust, kirjeldab meeleolu ning sõnastab mõtte;
  4. hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid väärtusi, märkab teostes peituvaid eetilisi ja esteetilisi väärtusi, suhestab oma ja kirjandusteose väärtuste maailma, põhjendab oma kirjanduslikke eelistusi ja lugemiskogemusi;
  5. on läbi lugenud ja analüüsinud ettenähtud proosateosed, luulevalimikud ning seonduvad kirjanduslikud artiklid.
  Self enrolment
 • Kursuse lõpul õpilane:

  1) eristab ratsionaal-, irratsionaal- ja reaalarve;

  2) sooritab tehteid astmete ja juurtega teisendades viimased ratsionaalarvulise astendajaga      astmeteks;

  3) teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja juuravaldisi;

  4) eristab, võrdust, samasust, võrrandit ja võrratust;

  selgitab samasusteisendusi võrrandite ja võrratuste lahendamisel;

  5) lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut- ja lihtsamaid murdvõrrandeid ning nendeks taanduvaid võrrandeid;

  6) lahendab lineaar- ja ruutvõrratusi ning ühe tundmatuga lineaarvõrratuste süsteeme;

  7) lahendab lihtsamaid, sh tegelikkusest tulenevaid tekstülesandeid võrrandite ja võrrandisüsteemide abil.

   

  Self enrolment
 • Kursus „Keel ja ühiskond“

  Õpitulemused
  Kursuse lõpetamisel õpilane:
  mõistab keele rolli, funktsioone ja tähendust ühiskonnas;
  tunneb eesti keele erijooni teiste keeltega võrreldes;
  mõistab allkeelte ja keele varieerumise olemust;
  tunneb suulise ja kirjaliku keele norme ning etiketti;
  oskab eakohasel tasemel analüüsida ajastuomaseid keelenähtusi.

  Self enrolment
 • Gümnaasiumi III kursus „Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni)


  Self enrolment
 • UUSAEGSE HELIKEELE KUJUNEMINE

  I kursuse eesmärgiks on tutvustada uusaegse helikeele kujunemist alustades Vanakreeka muusikast ning lõpetades Viini klassikute loominguga.

 • kunstiliigid

  ürgajakunst

  mesopotaamiakunst

  egiptusekunst

  kreekakunst

 • 1.Perekond

  2.Perekonna ajalugu

  3.Kooselu vormid

  4.Tänapäeva perekond Eestis

  Self enrolment
 • Tutvustada vene keele grammatikat, erinevaid lugemisteemasid, uusi sõnu.

 • trigonomeetrilised põhivõrrandid

  võrrandi sinx = m lahendamine -1 ≤ m ≤ 1

  võrrand cosx = m,

  võrrand tanx = m

 • Uurimistöö kirjutamine. Õpilane kirjutab ja kaitseb oma töö komisjoni ees.

  I Uurimistöö olemus

  II Uurimistöös kasutatavad meetodid

 • keemia

  Guest accessSelf enrolment
 • Eesmärk ja põhiteemad

 • Kursuse teema ja eesmärgid


Jäta vahele Kalender

Kalender

E T K N R L P
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 Täna pühapäev, 11 detsember 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31