Jäta vahele avatud kursused

Avatud kursused

 • "Kirjandus antiigist kuni 19.sajandini" 10-e  II kursus kirjandus

 • "Praktiline eesti keel I" 10-e II kursus eesti keel

 • Õppima õppimise õppeaine eesmärgiks on tutvustada erinevaid õpistiile, strateegiaid; õpetada praktiliselt toime tulema konfliktidega, selgitada erinevaid mõisteid (mälu, viha, sotsiaalne toimetulek).

 • Funktsioonid, nende graafikud. Eksponent-, logaritmvõrrand. Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine.

 • Kursus "Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine" 10-e I kursus kirjandus

 • Kursus „Keel ja ühiskond“ 10-e I kursus eesti keel

 • Kursuse lõpul õpilane:

  1) eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust;

  2) selgitab sündmuse tõenäosuse mõistet ning sõltumatute sündmuste korrutise ja välistavate sündmuste summa tähendust;

  3) selgitab faktoriaali, permutatsioonide ja binoomkordaja mõistet;

  4) selgitab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse arvkarakteristikute tähendust;

  5) selgitab valimi ja üldkogumi mõistet ning andmete süstematiseerimise ja statistilise otsustuse usaldatavuse tähendust;

  6) arvutab sündmuse tõenäosust ja rakendab seda lihtsamaid elulisi ülesandeid lahendades;

  7) arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikud ning teeb nendest järeldusi uuritava probleemi kohta;

  8) leiab valimi järgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna;

  9) kogub andmestikku ja analüüsib seda arvutil statistiliste vahenditega.

  Self enrolment
 • Ajalooõpetuse gümnaasiumi  VI kursus „Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm”


  Self enrolment
 • Anorgaaniliste ainete omadused ja rakendused.

  Guest accessSelf enrolment
 • Ühiskonnaõpetuse II kursus, 12 klass "Majandus ja maailmapoliitika".


  Guest accessSelf enrolment
 • Gümnaasiumi II kursus „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)”

  Guest accessSelf enrolment
 • Karbonüülühendid. Süsivesikud. Karboksüülhapped. Estrid. Rasvad. Valgud.

  Guest accessSelf enrolment
 • Mis tahes nurga siinus, koosinus ja tangens, graafikud, radiaan ja kraad, siinusteoreem, koosinusteoreem, ringjoone kaare pikkus ja sektori pindala.

  Self enrolment
 • I kursus „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika“

  Self enrolment
 • Ühiskond ja selle areng . Demokraatliku ühiskonna valitsemine

  Guest accessSelf enrolment
 • Sissejuhatus gümnaasiumi keemiasse.

  Guest accessSelf enrolment
 • Lühitutvustus, teemad, õpiväljundid, hindamine

  Guest accessSelf enrolment
 • Gümnaasiumi V kursus „Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel”


  Self enrolment
 • Günmaasiumi I kursus "Üldajalugu"(antiikaeg, keskaeg, uusaeg)

  Guest accessSelf enrolment
 • Kursus sisaldab järgnevaid teemasid:
  1. kliimat kujundavad astronoomilised ja geograafilised tegurid;
  2. inimtegevuse mõju atmosfäärile;
  3. Maa soojus- ja niiskusrežiim;
  4. ilmakaardid ja ilma prognoosimine;
  5. vee jaotumine Maal;
  6. hoovused, tõus ja mõõn;
  7. rannaprotsessid;
  8. põhja- ja pinnavesi;
  9. kordamisküsimused.

  Kursus lõppeb hindelise tööga.
   

  Guest accessSelf enrolment
 • Kursus hõlmab teises hindelises töös "Organismide areng" sisalduvaid teemasid:
  1. viljastunud munarakust sünnituseni;
  2. sugulisel teel levivad nakkused;
  3. sugulisel teel levivate nakkuste ja soovimatu raseduse vältimine;
  4. selgroogsete loomade lootejärgsed arenguetapid;
  5. inimese areng lõppeb surmaga.

  Kursusel kasutatakse õpikut "Bioloogia gümnaasiumile 2". 

  Guest accessSelf enrolment
 • Kursus "Praktiline eesti keel II"

  Õpitulemused

  Kursuse lõpetamisel õpilane:
  1) annab paindlikult ja olukorra järgi edasi oma tundeid, mõtteid ja hinnanguid niihästi isiklikus, avalikus kui ka ametlikus suhtluses, nii suuliselt, kirjalikult kui ka elektrooniliselt;
  2) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning suudab kaitsta oma seisukohti eakohastes aruteludes koolis;
  3) suudab kaasa mõelda avalikule esinemisele ning esitada ettekandjale küsimusi;
  4) suudab eri liiki meediatekste kriitiliselt hinnata ning eri allikatest pärineva info ja arutluskäikude põhjal tasakaalustatud kokkuvõtet teha;
  5) suudab kirjutada arvamuslugu, retsensiooni ja pressiteadet ning koostada koosoleku memo ja tegevuskava;
  6) suudab mitme aimeallika põhjal kirjutada referatiivset teksti, vältides plagiaati;
  7) on arendanud oma elektroonilise infootsingu oskust ning suudab kasutada paindlikke infootsingu strateegiaid;
  8) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust.

  Guest accessSelf enrolment
 • Kursus "20. sajandi kirjandus"

  Õpitulemused
  Kursuse lõpul õpilane:

  1. nimetab  20.saj eesti kirjanduse tähtsamaid perioode, kirjanduslikke rühmitusi, olulisemaid autoreid ja nende teoseid;
  2. seostab eesti kirjanduslugu Euroopa kirjanduse perioodide, voolude ja suundadega,
  3. võrdleb poeetikaanalüüsile tuginedes kahte vabalt valitud kirjandusteost, tuues esile ühiseid ja eriomaseid jooni;
  4. mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
  5. on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, tunneb teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.
  Guest accessSelf enrolment
 • Psühholoogia kursuse eesmärk:

  Tutvustada üldpsühholoogia kursust ja anda ülevaade üldpsühholoogia erinevatest teemadest.

  Guest accessSelf enrolment
 • KUNST JA VISUAALKULTUUR 20.ja 21.SAJANDIL (11.klass = gümnaasiumi II kursus)

  II kursuse eesmärgiks on anda ülevaade kunstiloomingust  alates barokkstiilist kuni kaasaja arhitektuuri ning Pablo Picasso loominguni.

  Guest access
 • KUNST JA KUNSTIAJALUGU ( 10.klass = gümnaasiumi I kursus )

  I kursuse eesmärgiks on tutvustada inimkonna kunstiloomingut, alustades kiviaja koopamaalidest ning lõpetades renessansiajastu suurmeistrite loominguga, arvestades kunsti ja muusika kooskõla.

  e - klassi õpilased, kes on pidevalt tööl, elavad välismaal või erinevatel  põhjustel üldse kooli tulla ei saa !

  Teile on arvestuslike kontrolltööde lingid, kus võite  vastused failina üles laadida. Kuna sellise kaugvastamise puhul puudub võimalus tuvastada, kas vastati iseseisvalt ja peast, on maksimumtulemuseks hinne  „ hea ", koolis vastates  „ väga hea ".


  Guest access
 • Sissejuhatus orgaanilisse keemiasse. Küllastunud ja küllastumata süsivesinikud.

  Guest accessSelf enrolment
 • Uudistefoorumis leiad  RTG uurimistööde juhendi, see on töö vormistamisel hädavajalik!

  Kursus  "Uurimistöö alused"

  Õpitulemused

  Gümnaasiumi õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust.
  Kursuse lõpul õpilane:
  1) tunneb uurimistöö koostamise metoodikat ning teeb uurimistöö iseseisvalt;
  2) õpib suhtlema juhendajaga ning toime tulema konstruktiivse kriitikaga;
  3) orienteerub valitud ainevaldkonna lihtsamas ki
  rjanduses, leiab vajaliku info ja analüüsib
  seda kriitiliselt;
  4) tunneb peamisi uurimistööks vajalike lähteandmete kogumise meetodeid (vaatlus,
  eksperiment, küsitlus, kogemuste üldistamine jt);
  5) töötleb andmeid sobivate meetoditega (keskmiste arvutamine, korrelatsioon jt);
  6) analüüsib uurimistulemusi sobivate meetoditega (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees,
  üldistamine jt);
  7) vormistab uurimistöö teaduslikule uurimis
  tööle esitatud nõuete ning uurimistöö juhendi
  järgi;
  8) esitab ja kaitseb oma uurimistulemusi nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  9) oskab anda konstruktiivset tagasisidet kaasõpilase uurimistöö kohta.
  Guest accessSelf enrolment
 • Kursus „Kirjanduse põhiliigid ja žanrid“

  Õpitulemused
  Kursuse lõpul õpilane:

  1. eristab õppematerjalidele toetudes kirjanduse põhiliike ja žanre, analüüsib teoseid liigi- ja žanritunnuste põhjal;
  2. analüüsib romaani alaliike ning toob näiteid autorite ja teoste kohta;
  3. toob esile käsitletud teoste teema, probleemistiku ja ideestiku, analüüsib tegelasi ja nende suhteid, loob seoseid nüüdisajaga ning tsiteerib ja refereerib oma väidete kinnitamiseks teksti;
  4. nimetab luuleteksti žanri, teema ja põhimotiivid, sõnastab selle mõtte ning analüüsib keele- ja kujundikasutust;
  5. eristab näitekirjanduse põhižanre ja nende alaliike, arutleb näidendis käsitletud teemade ja probleemide üle ning analüüsib tegelaste suhteid;
  6. selgitab ja kasutab praktikas peamisi tekstianalüüsis vajalikke mõisteid ja kujundeid ning analüüsib ilukirjanduslikku keelt ja stiili;
  7. on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost ning ühe eesti autori luuletuskogu.
  Guest accessSelf enrolment
 • Valikkursus "Kultuurilugu"

  Õppematerjali on jagatud 35 tunniks. Iga teema läbitöötamiseks  on 2 nädalat.Teemadeks on Raplamaa, Viljandimaa, Võrumaa, Läänemaa, Hiiumaa, Lääne-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Valgamaa, Tartu, Ida-Virumaa, Saaremaa, Tallinn, Tartumaa, Harjumaa, Põlvamaa, Pärnumaa.

  Õppematerjal on üles ehitatud kronoloogilisel põhimõttel, struktureeritud Eesti ajaloo ainekava periodiseeringu alusel: esiaeg, keskaeg, varauusaeg, Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul, Eesti Vabariik 1918–1940, Eesti Teises maailmasõjas, Nõukogude aeg, iseseisvuse taastanud Eesti.

  Arvestuse saamiseks esitab õpilane kursuse lõpus referaadi ( 5 lk) ühest valitud maakonnast. Selle vormistamiseks on 5 tundi( 2 nädalat) Kasutab RTG uurimistööde vormistamise juhendit.

  Guest accessSelf enrolment
 • Self enrolment
 • Kursus " Kirjandus antiigist 19.sajandini"

  Õpitulemused

  Kursuse lõpul õpilane:
  1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust ja kirjandusvoole, nimetades nende ajapiirid ja tunnused, tähtsamad žanrid, teosed ning autorid;
  2) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid arenguperioode, olulisemaid autoreid ja kirjanduslikke rühmitusi;
  3) määrab eesti kirjanduse tekkeaja ning võrdleb selle kujunemist muu Euroopa kirjanduse arenguperioodidega;
  4) mõistab ning hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
  5) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, tundes teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.

  Self enrolment
 • Kursus "Praktiline eesti keel" I

  Õpitulemused

  Kursuse lõpetamisel õpilane:
  1) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjaliku arutleva teksti vormis;
  2) koostab levinumaid tarbetekste;
  3) oskab ühe alusteksti põhjal koostada referaati ja kokkuvõtet, vältides plagiaati;
  4) tunneb põhilisi elektroonilise infootsingu võimalusi ning kasutab neis leiduvat infot omatekstides;
  5) oskab kasutada elektroonilisi ja paberil sõnaraamatuid;
  6) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust.
  Self enrolment
 • RAHVUSLIKKUS MUUSIKAS ( 11.klass = gümnaasiumi II kursus )

  20. ja 21. SAJANDI MUUSIKA ( 12.klass = gümnaasiumi III kursus )

  II kursuse eesmärgiks on tutvustada romantismiajastu kultuuriloolist tausta, muusikalisi väljendusvahendeid, ajastu heliloojaid ja muusikažanreid ning anda ülevaade muusikaelust Eestis alates vanemast muusikapärandist kuni laulupidude traditsiooni tekkimiseni .

  III kursuse eesmärgiks on tutvustada eesti heliloojaid ja nende loomingut alates professionaalse muusikakultuuri kujunemisest kuni tänapäevani ning anda ülevaade 20. ja 21. sajandi muusikastiilidest ja suundadest.

 • English for Form 10, "People& Places"

  Kontaktundi toetavad materjalid.

  Self enrolment
  1. Kursus "Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine"

  Õpitulemused

  1. on tuttav käsitletud kirjanike loomingulooga, mõistab nende loomingu tähtsust kultuuri- ja kirjandusloos ning iseloomustab autorite stiili;
  2. analüüsib ja tõlgendab loetud proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni;
  3. analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab teema ning põhimotiivid, iseloomustab vaatepunkti, kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi ja salmilisust, kirjeldab meeleolu ning sõnastab mõtte;
  4. hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid väärtusi, märkab teostes peituvaid eetilisi ja esteetilisi väärtusi, suhestab oma ja kirjandusteose väärtuste maailma, põhjendab oma kirjanduslikke eelistusi ja lugemiskogemusi;
  5. on läbi lugenud ja analüüsinud ettenähtud proosateosed, luulevalimikud ning seonduvad kirjanduslikud artiklid.
  Self enrolment
 • Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid.

  Self enrolment
 • Kursus „Keel ja ühiskond“

  Õpitulemused
  Kursuse lõpetamisel õpilane:
  mõistab keele rolli, funktsioone ja tähendust ühiskonnas;
  tunneb eesti keele erijooni teiste keeltega võrreldes;
  mõistab allkeelte ja keele varieerumise olemust;
  tunneb suulise ja kirjaliku keele norme ning etiketti;
  oskab eakohasel tasemel analüüsida ajastuomaseid keelenähtusi.

  Self enrolment
 • Gümnaasiumi III kursus „Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni)


  Self enrolment
 • UUSAEGSE HELIKEELE KUJUNEMINE ( 10.klass = gümnaasiumi I kursus )

  I kursuse eesmärgiks on tutvustada uusaegse helikeele kujunemist alustades Vanakreeka muusikast ning lõpetades Viini klassikute loominguga.

  e - klassi õpilased, kes on pidevalt tööl, töötavad välismaal või ei saa erinevatel põhjustel üldse kooli tulla !

  Teile on arvestuslike kontrolltööde lingid, kus võite teooriaosa vastused failina üles laadida. Kuna selline kaugvastamine ei anna ülevaadet sellest, kas vastatakse iseseisvalt ja peast ning ei võimalda vastata muusika kuulamisosa, on kontrolltöö koondhinne  „ rahuldav " siis, kui teooriaküsimused on vastatud hindele  „ hea ".


 • kunstiliigid

  ürgajakunst

  mesopotaamiakunst

  egiptusekunst

  kreekakunst

 • 1.Perekond

  2.Perekonna ajalugu

  3.Kooselu vormid

  4.Tänapäeva perekond Eestis

  Self enrolment
 • Tutvustada vene keele grammatikat, erinevaid lugemisteemasid, uusi sõnu.

 • trigonomeetrilised põhivõrrandid

  võrrandi sinx = m lahendamine -1 ≤ m ≤ 1

  võrrand cosx = m,

  võrrand tanx = m

 • Uurimistöö kirjutamine. Õpilane kirjutab ja kaitseb oma töö komisjoni ees.

  I Uurimistöö olemus

  II Uurimistöös kasutatavad meetodid

 • keemia

  Guest accessSelf enrolment
 • Eesmärk ja põhiteemad

 • Kursuse teema ja eesmärgid


Jäta vahele Kalender

Kalender

E T K N R L P
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 Täna pühapäev, 30 aprill 30